شاخص عملکرد KRI , KPI , PI

سازمان‌ های کمی هستند که می توانند به درستی از شاخص های عملکرد کلیدی استفاده نمایند. زیرا در اغلب اوقات در مورد تعریف و نحوه استفاده از شاخص عملکرد KRI , KPI , PI سردرگمی های زیادی وجود دارد و حتی شاخص‌ های نادرستی به ‌اشتباه شاخص کلیدی عملکرد نام‌گذاری می شوند. به همین خاطر […]

در بهیدو مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره رایگان